V. Z. 2019


Sonja Tobias 2018


Vlasta Quix-Lische 2017


Jenny Fitz 2015


Jenny Fitz 2014